TV Kast Op Maat

Leveringsvoorwaarden

(versie 2022, Maatkamer v.o.f) Bij bestelling door koper en na bevestiging van TVkastopmaat.nl zijn deze leveringsvoorwaarden akkoord gevonden zonder dat daar afzonderlijke overeenstemming voor nodig is. Koper verklaard bekend te zijn met de leveringsvoorwaarden zoals hierna beschreven.

Artikel 1 - Offertes

 1. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening tenzij anders vermeld.
 2. TVkastopmaat.nl behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van TVkastopmaat.nl onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
  Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door TVkastopmaat.nl geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen. Het is afnemer verboden materiaal van TVkastopmaat.nl waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van TVkastopmaat.nl

Artikel 2 - Accepteren van orders

 1. Iedere door TVkastopmaat.nl, tegen dan geldende verkoopprijzen is een unieke op zich zelf staande eenmalige leveringsovereenkomst, zonder dat daar verdere rechten tot levering van toekomstige bestellingen uit voort vloeit, tenzij anders overeengekomen middels een afzonderlijke wederverkopers overeenkomst.
 2. Indien niet binnen 5 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de TVkastopmaat.nl schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, wordt de overeenkomst definitief met dien verstande, dat TVkastopmaat.nl te allen tijde gebruik mag maken van haar in het vierde lid omschreven recht.
 3. Indien een koper tegenover TVkastopmaat.nl in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is TVkastopmaat.nl te allen tijde gerechtigd, ook nadat zij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 4. Orders door tussenpersonen opgenomen en bedoeld voor doorlevering zijn voor TVkastopmaat.nl niet bindend, met dien verstande, dat TVkastopmaat.nl het recht heeft, binnen 5 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat zij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren.
 5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen zijn na bevestiging of levering door TVkastopmaat.nl niet meer mogelijk.
 6. Bij onjuiste of onvolledige inhoud van de bestelling zal TVkastopmaat.nl de bestelling retourneren en niet in behandeling nemen om koper in gelegenheid te stellen de inhoud te corrigeren.
  Indien TVkastopmaat.nl een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de levertijd langer is dan door de koper gewenst, dan dient TVkastopmaat.nl uitdrukkelijk in deze orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijking te wijzen.
  Koper is niet verantwoordelijk voor de door TVkastopmaat.nl foutief overgenomen bestelgegevens indien de bestelling door koper van alle relevante juiste informatie is voorzien. TVkastopmaat.nl is niet aansprakelijk voor directe of gevolg schade door foutief en of incompleet leveren van een bestelling.
 7. In afwijking van hetgeen in lid 6 is bepaald dat bij bestellingen via een on line digitaal platvorm zoals een webshop, Logifurn of EDI accepteert koper dat TVkastopmaat.nl geen ordercontrole uitvoert. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de bestelling.
  Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen zijn na afronding van een dergelijke on-line bestelprocedure niet meer mogelijk.
 8. Indien een door TVkastopmaat.nl onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal TVkastopmaat.nl, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
 9. Indien een overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt naar aanleiding van een bezoek, dat door de particuliere klant van een tussenpersoon aan een toonkamer van TVkastopmaat.nl wordt gebracht, dan kan TVkastopmaat.nl voor het verrichten van deze dienst aan de koper een vergoeding berekenen.
 10. Tenzij duidelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Tvkastopmaat.nl en luiden deze in euro’s, inclusief BTW.

Artikel 3 - Verzending en levering

 1. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van TVkastopmaat.nl of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken aan het adres van koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de TVkastopmaat.nl.
 2. Alle zaken worden voor rekening van TVkastopmaat.nl vervoerd binnen Nederland met uizondering van de waddeneilanden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Retourzendingen.Retourzendingen dien aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  1. De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden;
  2. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar Leverancier worden toegestuurd;
  3. Op de retourzending dient duidelijk het ordernummer vermeld te staan;
  4. Problemen met de verzending bij of door het (logistiek)bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de koper.
 4. Leverancier behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product door de schuld van de klant is beschadigd.
  NB. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij afnemer de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan)te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschietingen in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruikt aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derde ter beschikking stellen.

Artikel 5 - De levertijd

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Indien door koper geen gewenste levertijd wordt aangegeven of een gewenste levertijd tot maximaal 7 weken na orderbevestiging aangeeft zal TVkastopmaat.nl tot de snelst mogelijke of zelfs directe levering overgaan.
  In andere gevallen verplicht TVkastopmaat.nl zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
 2. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de TVkastopmaat.nl , onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de TVkastopmaat.nl een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 6 - Reclames

 1. Eventuele reclames dienen binnen de gestelde garantietermijnen als omschreven in artikel 7 na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de TVkastopmaat.nl te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
 2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
 3. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft en de zaken nog in zijn bezit heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd – indien deze nog niet was overschreden – totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er gerechtelijke uitspraak is gewezen.
 4. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat TVkastopmaat.nl zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.
  Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.
 5. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door TVkastopmaat.nl vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

Artikel 7 - Garantie

 1. Om aan serviceaanvragen te kunnen voldoen, dienen het de zaken zich in bezit van de eerste gebruiker en binnen het gebied te bevinden waarin de TVkastopmaat.nl opereert. Indien dit niet het geval is, zal TVkastopmaat.nl geen inspecties en of reparatieactiviteiten ondernemen.
 2. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
  1. Daarbovenop verleent TVkastopmaat.nl voor de door haar geleverde zaken, voor zover het betreft gebreken waarvan TVkastopmaat.nl niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik.uitgezonderd accu’s en nader onder artikel 4, lid 1 tot lid 5, genoemde uitsluitingen, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper, jegens de koper en de eerste gebruiker, garantie onder voorwaarde dat;
  2. De zaken nog in originele staat zijn conform levering en facturatie aan koper, voor zover het betreft aan TVkastopmaat.nl toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:
    1. 0- 2 jaar na de factuurdatum:
     de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de TVkastopmaat.nl;
    2. 2- 3 jaar na de factuurdatum:
     de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 30% voor rekening van de eindgebruiker.
    3. 4- 5 jaar na de factuurdatum:
     de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 45% voor rekening van de eindgebruiker.
    4. 6 – 7 jaar na de factuurdatum:
     de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 60% voor rekening van de eindgebruiker.


   * Het als afschrijving te bepalen bedrag wordt uitgedrukt in een percentage van de actuele kosten van vervanging.

    1. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
    2. Uitsluitingen
     1. Normale slijtage en beschadigingen bij normaal gebruik te verwachten.
     2. Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud.
     3. Indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving e.d. zijn eveneens uitgesloten van de garantie.
     4. Lichte kleurverschillen, zelfs bij gelijktijdige bestelling, tussen de vele materialen of vlakken in een kast of bij een bestelling met meerdere zaken zijn niet te vermijden en vallen niet onder de TVkastopmaat.nl gebruiksgarantie. Beschadigingen ten gevolge van huisdieren vallen buiten de garantiebepaling.

Artikel 8 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van TVkastopmaat.nl voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 2. TVkastopmaat.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

Artikel 9 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

 1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
  Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
  Partijen dienen van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de wederpartij.

Artikel 10 - De betaling

 1. Alle betalingen dienen netto-contant, bij aflevering te worden voldaan.
 2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.
 3. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 12% per jaar.
 4. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch TVkastopmaat.nl zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
 5. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, heeft TVkastopmaat.nl het recht, de leveringsovereenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke TVkastopmaat.nl ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.
 6. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de TVkastopmaat.nl, ongeacht de in lid 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 120,00.

Artikel 11 - Uitsluiting precendentwerking

 1. Wanneer door TVkastopmaat.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper of eindgebruiker kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat TVkastopmaat.nl deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar TVkastopmaat.nl is gevestigd.